Statut

Home / O nas / Statut

STATUT

Szkoła Języków Obcych ELITA

§1
Charakter, zadania i przeznaczenie placówki.

Szkoła Języków obcych ELITA nazywana dalej „Szkołą” funkcjonuje jako niepubliczna placówka szkolenia ustawicznego, której celem jest organizacja kursów języków obcych odpowiadających wymogom zasad nauczania i wychowania przeznaczonych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
Placówka prowadzona jest przez właściciela – Bożenę Baryłę, która pełni także funkcię Dyrektora Metodycznego
Lokalizacja placówki: Chorzów ul. Wolności 35/1

§2
Zasady przyjmowania Kandydatów oraz warunki korzystania z placówki.

1. Przyjmowanie kandydatów odbywa się w drodze zapisów, o których terminie można uzyskać informacje poprzez zorganizowaną kampanię reklamową.
2. Warunkiem przyjęcia jest dokonanie określonej przez organizatora wpłaty na podane konto, za potwierdzeniem rachunku uproszczonego lub faktury VAT.
3. Jeżeli uczestnik wybiera formę płatności jednorazową (wariant A ) to:

a)W razie rezygnacji z kursu uczestnik uzyskuje 100% zwrotu wpłaconej kwoty, jeśli zgłasza rezygnację przed rozpoczęciem zajęć w danym trymestrze z zastrzeżeniem §2 pkt. 3 d statutu.

b) Jeżeli rezygnacja następuje w czasie trwania kursu, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie pomniejszonej o koszt odbytych zajęć z zastrzeżeniem §2 pkt3 d statutu.

c) Datą rezygnacji z kursu jest dzień złożenia pisemnej rezygnacji dokonany w siedzibie szkoły lub drogą pocztową listem poleconym. Data stempla pocztowego jest datą rezygnacji.

d) W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu S.J.O. ELITA może żądać kar umownych z tytułu niewykonania lub odstąpienia przez uczestnika od umowy w wysokości:

– 50 zł w przypadku osób dokonujących płatności w wariancie A

– 70 zł w przypadku osób dokonujących wpłat w wariancie B

e) Kary opisane w §2 pkt. 3 d nie są pobierane od żadnego uczestnika z dniem rozpoczęcia każdego trzeciego miesiąca trymestru nauki. W takim przypadku uczestnikowi zwracana jest kwota na zasadach określonych w   § 2 pkt. 3 b statutu bez zastrzeżeń dotyczących kar umownych.

4. Jeżeli uczestnik wybiera wariant płatności rozłożony na raty (wariant B), warunkiem przyjęcia jest dokonanie przez uczestnika wpłaty zadatku uzgodnionego indywidualnie z uczestnikiem.

a) Zadatek nie może przekraczać kwoty 50% wartości umowy

b) W razie rezygnacji z kursu przez uczestnika przed rozpoczęciem planowanych zajęć, zadatek zostaje zatrzymany przez S.J.O. ELITA.

c) W pozostałym zakresie zadatek zostaje zaliczony na poczet należności uczestnika.

d) Jeżeli rezygnacja następuje w czasie trwania kursu, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie pomniejszonej o koszt odbytych zajęć z zastrzeżeniem §2 pkt. 3 d i e statutu.

§3
Prawa i obowiązki uczestników (wydanie zaświadczeń, warunki skreślenia słuchaczy)

Na poziom podstawowy kandydaci klasyfikują się samodzielnie przez wyrażenie chęci uczestnictwa w kursie. O uczestnictwie w kursach na poziomach wyższych (średnio-zaawansowanym i zaawansowanym) decyduje posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na poziomie odpowiednio niższym wydanego przez Szkołę lub pomyślne przejście przez egzamin kwalifikacyjny zorganizowany przez Szkołę.

Po ukończeniu każdego kursu wydawane są zaświadczenia uczestnikom, którzy spełnili wymogi określone w statucie tzn. zdali pisemny egzamin przewidziany na danym poziomie oraz ich absencja nie przekroczyła 30% odbytych zajęć.

Uczestnik może zostać skreślony z listy słuchaczy Szkoły z powodów:

– merytorycznych – jeżeli słuchacz nie zda egzaminu przewidzianego przez statut ( po każdym trymestrze; 2 terminy) i odmówi przejścia na poziom niższy celem nadrobienia braków.

– formalnych – jeśli słuchacz nie dokonuje terminowej pełnej wpłaty (do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się trymestr).

§4
Organizacja wewnętrzna placówki.

Uczestnicy kurów podzieleni są na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania znajomości języka:

– grupy początkujące

– grupy średniozaawansowane – niższe

– grupy średnozaawansowane – wyższe

– grupy zaawansowane

Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi 12 osób

§5.
Czas pracy placówki.

Zajęcia grupowe zaczynają się w pierwszym tygodniu października i kończą w czerwcu. Szkołę obowiązują ferie i dni wolne obowiązujące w szkolnictwie. Zajęcia w Szkole odbywają się w godzinach popołudniowych. Zaczynają się o godzinie 16.15 i trwają w zależności od ilości godzin lekcyjnych przewidzianych na danym poziomie.

Szkoła działa w systemie trymestralnym. Rok szkolny dzieli się na 3 trymestry (październik – grudzień, styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec). Każdy trymestr kończy się egzaminem umożliwiającym przejście na kolejny poziom.

§6.
Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Szkoły.

Obowiązkiem DYREKTORA jest:

– zapewnienie programów i planów nauczania

– zapewnienie wykwalifikowanych kadr

– zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych

– zapewnienie pomocy dydaktycznych

– prowadzenie nadzoru dydaktycznego

– prowadzenie nadzoru metodycznego

– systematyczna kontrola zgodności programów nauczania z aktualnie prowadzonym przez lektorów procesem dydaktycznym

– dbanie o wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych

§7.
Finansowanie placówki.

Szkoła jest placówką samofinansującą się, tzn. działa dzięki opłatom za kursy, wnoszonym przez uczestników.

INFORMACJE FINANSOWE

Opłaty za kursy wnosi się trymestralnie z góry w dwóch wariantach ( A i B ):

A. wpłata dokonana w całości w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozpoczyna się trymestr

B. wpłata dokonywana w ratach: do 50% kwoty w miesiącu poprzedzającym trymestr i 50% do ostatniego dnia miesiąca, w którym zaczyna się trymestr.

Istnieje możliwość korzystania z całorocznej BONIFIKATY w przypadku zapisu na kurs w miesiącu czerwcu. Warunkiem jest dokonywanie w ciągu roku szkolnego wpłat w trybie A. Wysokość bonifikaty określa się w szczegółowych ustaleniach.

UWAGI DO INFORMACJI FINANSOWYCH

1. Przyjmowanie kandydatów odbywa się w drodze zapisów, o których terminie można uzyskać informacje poprzez zorganizowaną kampanię reklamową.

2. Warunkiem przyjęcia jest dokonanie określonej przez organizatora wpłaty na podane konto, za potwierdzeniem rachunku uproszczonego lub faktury VAT.

3. Jeżeli uczestnik wybiera formę płatności jednorazową (wariant A) to:

a) W razie rezygnacji z kursu uczestnik otrzymuje 100% zwrotu wpłaconej kwoty, jeśli zgłasza rezygnację przed rozpoczęciem zajęć w danym trymestrze z zastrzeżeniem pkt. 3d

b) Jeżeli rezygnacja następuje w czasie trwania kursu, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie pomniejszonej o koszt odbytych zajęć z zastrzeżeniem pkt. 3

c) Datą rezygnacji z kursu jest dzień złożenia pisemnej rezygnacji dokonanej w siedzibie szkoły lub drogą pocztową listem poleconym. Data stempla pocztowego jest datą rezygnacji.

d) W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu S.J.O. „ELITA” można żądać kar umownych z tytułu niewykonania lub odstąpienia przez uczestnika od umowy w wysokości:

– 50 zł w przypadku osób dokonujących płatności w wariancie A

– 70 zł w przypadku osób dokonujących wpłat w wariancie B

e) Kary opisane w pkt. 3d nie są pobierane od żadnego uczestnika z dniem rozpoczęcia każdego trzeciego miesiąca trymestru nauki. W takim przypadku uczestnikowi zwracana jest kwota na zasadach określonych w pkt. 3b bez stosownego zastrzeżenia dotyczącego kar umownych.

4. Jeżeli uczestnik wybiera wariant płatności rozłożony na raty (wariant B) warunkiem przyjęcia jest dokonanie przez uczestnika wpłaty zadatku uzgodnionego indywidualnie z uczestnikiem.

a) Zadatek nie może przekraczać kwoty 59% wartości umowy.

b) W razie rezygnacji z kursu przez uczestnika przed rozpoczęciem planowanych zajęć, zadatek zostaje zatrzymany przez S.J.O. ELITA.

c) W pozostałym zakresie zadatek zostaje zaliczony na poczet należności uczestnika.

d) Jeżeli rezygnacja następuje w czasie trwania kursu, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie pomniejszonej o koszt odbytych zajęć z zastrzeżeniem pkt. 3d i e informacji finansowej.

5. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy odliczeń za kurs.

6. Gdy grupa kursowa liczy mniej niż 7 osób S.J.O. ELITA ma prawo:

– rozwiązać grupę lub połączyć z inną na tym samym poziomie

– ustalić za zgodą uczestników nową należność.